STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
QĐ về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
2024 08/QĐ-QLTTPY 01/06/2025
2
QĐ Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
2023 111/QĐ-QLTTPY 02/08/2023
3
Vv công khai tài sản công năm 2022
2023 71/QLTTPY-TCHC 04/05/2023
4
QĐ Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
2023 07/QĐ-QLTTPY 12/01/2023
5
QĐ Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
2022 156/QĐ-CQLTT 05/12/2022
6
Vv công khai tài sản công năm 2021
2022 80/CQLTT-TCHC 17/05/2022
7
QĐ Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
2022 06/QĐ-QLTTPY 14/01/2022
8
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
2021 75 05/11/2021
9
Quyết định công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
2020 02A/QĐ-CQLTT 15/01/2020