STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
2021 75 05/11/2021
2
Quyết định công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
2020 02A/QĐ-CQLTT 15/01/2020