Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên tổ chức kết nối trực tuyến dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 – 2025

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 -2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thực hiện Công văn số 670-CV/TU ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 -2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”

Sáng ngày 23/02/2024, tại hội trường Cục QLTT tỉnh Phú Yên, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Cục đã nghiêm túc tham gia trực tuyến Hội nghị Chuyên đề năm 2024 -2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta và của tỉnh để quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy mạnh mẽ tỉnh thần “đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, nhằm thống nhất ý chí và hành động, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động tiến lên khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Theo đó Đảng ủy Cục QLTT cũng đã triển khai, quán triệt Kế hoạch số 31-KH/ĐU, ngày 29/01/2024 của Đảng ủy Cục QLTT Phú Yên về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 – 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” đến toàn thể đảng viên đảng viên, đoàn viên và người lao động của cơ quan, đơn vị.

Để học tập Bác về tinh thần tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không “sợ sai”, “sợ khuyết điểm” cần có các giải pháp toàn diện, căn cơ và quyết liệt hơn. Vấn đề quan trọng nhất là cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện để có đầy đủ phẩm chất, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, dám đấu tranh, đấu tranh quyết liệt với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Khắc phục tư tưởng “3 không” của một bộ phận cán bộ hiện nay, đó là “không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng”, vừa làm, vừa nghe ngóng./.

                                                                                                                       Cục QLTT Phú Yên