Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Phú Yên

Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Phú Yên

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-CQLTT ngày 31/12/2020 của Cục trưởng Cục QLTT Phú Yên về việc Ban hành Nội quy tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Phú Yên;

Cục QLTT Phú Yên thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Cục trưởng tại Văn phòng Cục QLTT Phú Yên, số 78 Lê Duẩn, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên như sau:

+ Ngày 26 tháng 02 năm 2021;                  

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 3 năm 2021;  

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 4 năm 2021;  

+ Ngày 17 và ngày 31 tháng 5 năm 2021;  

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 6 năm 2021;  

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 7 năm 2021;  

+ Ngày 16 và ngày 30 tháng 8 năm 2021;  

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 9 năm 2021;  

+ Ngày 15 và ngày 29 tháng 10 năm 2021;

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 11 năm 2021;

+ Ngày 15 và ngày 30 tháng 12 năm 2021;

Thời gian: - Buổi sáng:  từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

                   - Buổi chiều:  từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Phòng Thanh tra-Pháp chế có trách nhiệm giúp Cục trưởng thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Cục QLTT Phú Yên theo đúng quy định./.