Hoạt động

Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản