Bộ Chính trị ban hành Quy định mới về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định này gồm có 05 Chương, 16 Điều. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt và căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hóa theo thẩm quyền nhằm thực hiện nghiêm Quy định này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hằng năm báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện

Ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Trong đó, quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.

Quy định này gồm có 05 Chương, 16 Điều. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức quán triệt và căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hóa theo thẩm quyền nhằm thực hiện nghiêm Quy định này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và hằng năm báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân vi phạm.

Xem nội dung cụ thể Quy định theo file đính kèm.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quy-dinh-114-QD-TW-2023-kiem-soat-quyen-luc-va-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-can-bo-573084.aspx

                                                                                          Phòng TCHC, Cục QLTT Phú Yên