Chính thức bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, Thông tư này bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau đây:

Thông tư số 01/2011/TT-BNV  ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

+ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư số 01/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020./.

Thanh Thúy - Phòng Thanh tra pháp chế