Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

I. Kết quả lựa chọn

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên.    

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;               

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 87/100 điểm;                    

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không                   

II. kết quả chấm điểm: XEM TẠI ĐÂY./.