Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với công chức cấp Phòng, Đội. Cục QLTT Phú Yên thành lập Ban giám sát nội bộ và tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục QLTT. Ngày 21 tháng 9 năm 2023 Cục QLTT Phú Yên tổ chức kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 cho công chức cấp Phòng, Đội thuộc Cục Quản lý thị trường Phú Yên, hình thức kiểm tra, đánh giá trực tuyến tại trụ sở Cục. Ban Tổ chức (Tổng cục) thực hiện giám sát qua đường truyền Vmeet.

Đợt kiểm tra này có 38 công chức thuộc đối tượng kiểm tra, đánh giá là Kiểm soát viên thị trường và tương đương trở lên. Nội dung thực hiện kiểm tra bao gồm các Luật, Nghị định, Pháp lệnh Thông tư, …liên quan đến kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ Quản lý thị trường.

Các cán bộ, công chức tham gia sát hạch sẽ thực hiện một bài trắc nghiệm với 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút, bài thi từ 40 điểm trở lên là đạt yêu cầu sát hạch.

Kết quả sát hạch có 16 công chức đạt 57 – 60 điểm, xếp loại Giỏi (chiếm 42,12%), 12 công chức đạt 50 - 56 điểm, xếp loại Khá (chiếm 31,57%), 8 công chức đạt 40 - 49 điểm, xếp loại Trung bình (chiếm 21,05%) và 2 công chức dưới 40 điểm Không đạt (chiếm 5,26%).

Thông qua kiểm tra, đánh giá năng lực giúp công chức củng cố thêm kiến thức, sự hiểu biết pháp luật, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm. Đồng thời, kết quả kiểm tra đánh giá cũng giúp đơn vị đánh giá được thực chất, khách quan năng lực, trình độ của mỗi công chức; qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những năm tiếp theo nhằm giúp cho việc thực thi công vụ ngày càng tốt hơn./.

                                                                                                                   Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên