Ngày 13/8/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2020.

Những điểm mới, đáng chú ý tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định 90) có nhiều điểm mới, đáng chú ý như:

Đánh giá, xếp loại công chức là cơ sở xếp loại Đảng viên

Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 90, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Đồng thời, kết quả này cũng là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng Đảng viên, thực hiện các chính sách khác với công chức.

Thay đổi các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức

Quy định về các tiêu chí xếp loại chất lượng là quy định được nhiều người quan tâm nhất. Theo quy định tại Nghị định 90 các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức cũng có nhiều thay đổi so với quy định hiện nay tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Một là, thay đổi các mức xếp loại. Bên cạnh việc giữ nguyên các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì Nghị định 90 đã sửa mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thành hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, thay đổi nội dung các tiêu chí.

+ Thay vì quy định cụ thể các tiêu chí chung như gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn… thì Nghị định 90 đã khái quát thành các cụm tiêu chí: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối, ý thức tổ chức kỷ luật…

+ Sửa đổi tiêu chí “hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm” thành “hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra, công việc cụ thể được giao”.

+ Bỏ tiêu chí liên quan đến nhiệm vụ đột xuất ở mức hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Có thể thấy những thay đổi này góp phần đánh giá, xếp loại công chức một cách chi tiết, bao quát, toàn diện và phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung 2019.

Nội dung chi tiết của Nghị định xin mời tải TẠI ĐÂY