Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường.

Download Thông tư tại đây.

http://103.27.236.2:8080/documents/20182/0/_VB_1542791996243_VB_f913d52f-28fe-465a-a83e-be38194b974b.pdf/7e3df55f-d642-434f-8d53-c088a84f1829