Vào ngày 26/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định này thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và có hiệu lực từ ngày 11/10/2020.

Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định này thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và có hiệu lực từ ngày 11/10/2020.
Xin mời tải toàn bộ nội dung Nghị định TẠI ĐÂY