Chính sách

Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.