Chính sách

Một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường, theo đó, một số hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường, cụ thể như sau: